پس از حمام و به صورت روزانه روی پوست بدن استفاده شود.