نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از کرم را روی پوست خود قرار دهید و کاملا پخش کنید. کرم را هر 4-3 ساعت تجدید نمایید.